Lagar & regler

Litteratur om lagar och regler i byggbranschen. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker med de lagar, regler, förordningar och föreskrifter som du behöver förhålla dig till som verksam inom bygg- och fastighetssektorn. Inte minst minimikrav som är nödvändiga att uppfylla och regelverk som är viktiga att ha tillgängliga på arbetsplatsen. I kategori "Lagar & regler" som exempelvis Boverkets Byggregler (BBR), Lagtextens byggregler (Ugglan) och PBL – en handbok om PBL och samhällsbyggande

Bästsäljare
Lagtextens byggregler 2022-08-01

Byggreglerna innehåller bl.a alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2011:14 Observera att Boverket byggföreskrifter BBR senaste version oavkortat finns med. Sammanställningen har ett omfattande s...

Läs mer
bok

450 kr

Provläs
Boverkets byggregler, BBR 29 (t o m BFS 2020:4)

Den konsoliderade versionen av Boverkets Byggregler sammanställer alla bestämmelser från grundförfattningen BFS 2011:6 till ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, från 1/9 20 20. Boken innehåller läsanvisning , sakordsregister , samt standarder och författninga...

Läs mer
bok

350 kr

Arbetsmiljöregler, Dec 2022

Byggföretagens Arbetsmiljöregler är en sammanställning av gällande arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsverksamhet. Boken används som kursmaterial i Byggbranschens Utbildningscenters arbetsmiljöutbildningar och är utmärkt att använda som uppslagsverk i det d...

Läs mer
bok

350 kr

Provläs
Ventilation förr och nu. Utg 5

Av: Dennis Andersson, Ulla Orestål

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver. Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet...

Läs mer
bok

596 kr

Provläs
PBL Utg 3. En handbok om PBL o samhällsbyggande

Av: Carl-Gustaf Hagander, Nancy Mattsson

Denna tredje utgåva är kraftigt omarbetad och beskriver lagen i sitt sammanhang och hur den är tänkt att tillämpas. Den ger även ett historiskt perspektiv på PBL. Tyngdpunkten ligger på den tillämpade delen och på de olika processer som genomsyrar PBL, med komment...

Läs mer
bok

624 kr

E-bok
E-BOK Boverkets byggregler BBR 29 (t o m BFS 202...

Boverkets Byggregler, BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29. Boken Boverkets byggregler 29 är den konsoliderade versionen och trädde i kraft den 1 september 202...

Läs mer
E-bok

350 kr

SS-EN 16211:2015 Luftbehandling - Fältmetoder fö...

Europastandarden behandlar hur du mäter luftflöden på plats i byggnader. Luftflödesmätmetoderna beskrivs och även hur mätningarna görs inom marginalerna för de föreskrivna metodosäkerheterna. Standarden ersätter gamla Formas T9:2007, "Metoder för mätning av luftfl...

Läs mer
bok

1 416 kr

Bygglovsboken. Utg 3

Av: Annika Gustafsson

Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för korrekt tolkning och handläggning. Boken ger den kunskap som krävs för att kunna hantera de olika momenten i bygglovsprocessen.

Läs mer
bok

479 kr

Provläs
Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2023

Boken återger föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som är viktiga att ha tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll. Texterna är exakt återgivna med ändringar och kommentarer inred...

Läs mer
bok

1 090 kr

E-bok
E-BOK Kvalitetsstyrning i byggsektorn

Av: Anders Johnsson

Boken Kvalitetsstyrning i byggsektorn innehåller grundkunskaper och begrepp gällande kvalitetsarbete. I boken kopplas detta till verkliga exempel från byggsektorn varav ett exempel på ett kvalitetsledningssystem för ett entreprenadföretag med anknytning till ISO 9...

Läs mer
E-bok

584 kr